Kryptowalutownia

Regulamin

wersja ważna od 2018.07.01

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego / strony internetowej dostępnej pod domeną kryptowalutownia.pl, zwaną dalej Kryptowalutownią, oraz zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca - firma WALCZAK.IT sp. z o.o. (NIP: 7792492079) rozwijająca i zarządzająca Kryptowalutownią.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Usługi w Kryptowalutowni stanowią usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, która odbywa się na podstawie Regulaminu.
 5. Wiele usług w serwisie Kryptowalutownia świadczonych jest za darmWieleo jak np. wyświetlanie kursów kryptowalut z giełd. Istnieją natomiast dodatkowe opcje płatne, które zapewniają Użytkownikom dodatkowe lub rozszerzone zakresem usługi.
 6. Rejestracja Użytkownika wymaga akceptacji Regulaminu i jest darmowa - tzn. nie jest tożsama za zakupem żadnej z usług płatnych. Takiego zakupu Użytkownik może dokonać po rejestracji jednak nie jest do tego zobligowany w żaden sposób postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych, dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych użytkowników Kryptowalutowni w celu świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Użytkownik zarejestrowany w Kryptowalutowni zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych adresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na nieaktualne adresy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca za pośrednictwem Kryptowalutowni świadczy w pełni bezpłatnie następujące usługi:
  1. Prezentacja notowań kryptowalut oraz innych instrumentów finansowych - Kryptowalutownia zbiera dane z wielu giełd kryptowalut oraz z instytucji finansowych, które po odpowiednim przetworzeniu są prezentowane Użytkownikom serwisu.
  2. Opis kryptowalut i giełd kryptowalut - Kryptowalutownia przekazuje podstawowe informacje nt. giełd kryptowalut oraz najpopularniejszych kryptowalut.
  3. Powiadomienia o zmianach na rynku - zarejestrowani Użytkownicy mogą ustawić, aby Kryptowalutownia poinformował ich o zajściu określonych przez nich zmian w notowaniach kryptowalut.
  4. Komentowanie - Użytkownicy mogą komentować dane prezentowane w serwisie Kryptowalutownia. System komentarzy oparty na wtyczce serwisu Facebook, który jest Administratorem oraz Podmiotem przetwarzających wszelkie zamieszczone tam przez Użytkowników dane.
 2. Poza usługami wymienionymi w pkt. 1 Usługodawca świadczy także usługę Rozliczania dochodu z obrotu kryptowalutami z możliwością importu danych z giełd kryptowalut dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Usługa, o której mowa w pkt. 2, jest darmowa do 100 operacji rocznie.
 4. Zarejestrowany użytkownik serwisu może wykupić możliwość rozliczenia większej ilości operacji wykupując jeden z następujących pakietów:
  1. 39 zł netto za 500 dodatkowych operacji na dany rok,
  2. 490 zł netto za 15'000 dodatkowych operacji na dany rok

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do wszystkich usług kryptowalutownia.pl możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet oraz najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, Safari lub inną wspierającą aktualne wersje standardów internetowych wydawanych przez organizację W3C.
 2. Niektóre usługi serwisu kryptowalutownia.pl wymagają rejestracji Użytkownika.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własne i znany tylko jemu: login oraz hasło.
 5. Hasło powinno spełniać ogólnie przyjęte dobre praktyki, czyli:
  1. powinno składać się z co najmniej 8 znaków,
  2. powinno zawiera w sobie co najmniej jedną literę dużą, małą, liczbę i znak specjalny,
  3. nie powinno zawierać w sobie loginu, imienia, nazwiska lub innych wyrazów, które umożliwiają zgadnięcie części hasła,
  4. powinno być zmieniane cyklicznie,
  5. nie powinno być znane nikomu poza właścicielowi konta.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik może podać prostsze hasło niż jest zalecane w pkt. 5 co czyni na własną odpowiedzialność.
 7. Niektóre funkcje Kryptowalutowni wymagają podania tzw. kluczy API dających serwisowi dostęp do danych danego Użytkownika na danej giełdzie kryptowalut. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. Skonfigurowania pary kluczy zgodnie z instrukcją przedstawioną na Kryptowalutowni.
  2. Użycia danej pary kluczy wyłącznie w Kryptowalutowni. Jeżeli Użytkownik chce korzystać także z innych aplikacji integrujących się z tą giełdą to musi wygenerować dla nich osobny zestaw kluczy.
 8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za żadne konsekwencje niezastosowania się ogólnie przyjętych dobrych praktyk bezpieczeństwa informatycznego przez Użytkowników.

§ 4. PŁATNOŚĆ I ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zawrzeć umowę na dodatkowe płatne usługi w Kryptowalutowni na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi opisanej w serwisie.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu należnej opłaty na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik uzupełnił swoje dane w koncie serwisu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych potrzebnych do realizacji Usługi opisanej w § 2 pkt. 2 z ostatnich 5 lat. Po tym okresie Usługodawca może usunąć operację z starszą datą wykonania nawet jeżeli dany rok miał wykupiony pakiet dodatkowych operacji, o którym mowa w § 2 pkt. 4.
 5. Umowa o świadczeniu usług ulega rozwiązaniu na skutek:
  1. Śmierci Użytkownika.
  2. Ustania bytu prawnego Użytkownika.
  3. Usunięcia przez Użytkownika konta w Kryptowalutowni.
 6. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.
  2. Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
  3. Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
  4. Użytkownik dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Kryptowalutowni lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Kryptowalutowni.
 7. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy drogą mailową do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. Wszystkie informacje przekazywane Użytkownikom w ramach realizacji usług wymienionych w § 2 pkt. 1 mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych Użytkownicy powinni sprawdzić także dane bezpośrednio na serwisach, na których chcą dokonać zakupu lub sprzedaży kryptowalut. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za decyzje Użytkowników, działanie giełd i kantorów kryptowalut przedstawionych w serwisie, jak i samych kryptowalut.
 3. Usługodawca zapewnia, że dochód lub strata obliczona w ramach usługi, o której mowa w § 2 pkt. 2, na podstawie zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie operacji, będzie zgodna algorytmem opisanym w na stronie Kryptowalutowni.
 4. W przypadku wykrycia błędu w działaniu serwisu Użytkownik powinien go zgłosić na maila biuro@walczak.it. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, a błąd uniemożliwia danemu Użytkownikowi rozliczenie dochodu, wtedy Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonego błędu w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zgłoszenia lub zwrócenia Użytkownikowi pieniędzy za ostatni zakupiony pakiet operacji, o których mowa w § 2 pkt. 4.
 5. Mimo faktu, że algorytm rozliczania obrotu kryptowalut został opracowany w współpracy z biurem rachunkowym TAXO specjalizującym się w tej materii, Usługodawca nie gwarantuje, że rozliczenie zostanie uznane za poprawne przez Urząd Skarbowy. Takowej gwarancji nie uzyskuje także Użytkownik kupujący pakiet dodatkowych operacji. Użytkownicy szukający takiej gwarancji powinni skorzystać z usług wcześniej wspomnianego biura rachunkowego, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej taxo-krypto.pl
 6. Ponadto w związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
  2. utraconych przez Użytkownika korzyści,
  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  5. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi,
  6. skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
  7. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  8. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika.
  9. przerw w dostępności do Kryptowalutowni powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Kryptowalutowni.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości ostatniej opłaty, jaką Użytkownik wniósł na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usług.

§ 6. OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług lub w celu przekazania informacji handlowej drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika i wszelkich innych danych wprowadzanych do Kryptowalutowni.
 3. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów realizacji Usługi, a jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celach otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 2 składają się w szczególności:
  1. System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  2. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług. Ponadto z każdą osobą podpisano stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
 7. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 8. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.
 9. Usługodawca przetwarza następujące dane Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy,
  3. numer NIP,
  4. adres firmy lub zameldowania na pobyt stały,
  5. adresy elektroniczne Użytkownika.
 10. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 11. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 12. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Kryptowalutowni w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 13. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, udostępnianych przez użytkowników Kryptowalutowni w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 14. Usługodawca, jako administrator tych danych, dba o ich bezpieczeństwo stosując się do przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku i wszystkich aktów podległych, w szczególności chroni przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
 15. Kontakt z Usługodawcą w sprawie ochrony danych osobowych: biuro@walczak.it
 16. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych może skutkować nie spełnieniem Usługi przez Usługodawcę. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych.
 17. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 18. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
 19. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 21. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Usługodawca jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

§ 7. COOKIES

 1. Podczas korzystania z Kryptowalutowni na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Kryptowalutowni do preferencji Użytkownika,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Kryptowalutowni, co umożliwia ulepszanie działania serwisu,
  3. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach niniejszego w Kryptowalutowni stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Kryptowalutowni, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Kryptowalutowni,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Kryptowalutowni,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację sposobu działania Kryptowalutowni.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Kryptowalutowni mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług Kryptowalutowni. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści publikowanych przez Kryptowalutownię z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Przez korzystanie z Kryptowalutowni użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Kryptowalutowni są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin jest udostępniony użytkownikom Kryptowautowni nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony internetowej, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Każdy użytkownik Kryptowalutowni zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Kryptowalutowni wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie Kryptowalutowni.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Kryptowalutowni oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na maila: biuro@walczak.it
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018.07.01.
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.